Vedtægter i PDF

Vedtægter i tekst

Vedtægter for Frihedslisten

Vedtaget på årsmødet 22. april 2023 i Silkeborg

 

 • 1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Partiets navn er Frihedslisten.

Stk.2. Partiet har hjemsted i Hellerup.

 

 • 2. Formål og politik. 

Stk.1. Frihedslistens formål er at samle alle, som støtter partiets politik. 

Stk.2. Frihedslistens politik er at skabe et friere og et mere transparent folkestyre, ved at fokusere på 3 forskellige niveauer af ‘Frihed’:

Frihed i samfundet

Vi kæmper for folkets frihed og for at magten lægges hos folket i hele den politiske og demokratiske proces. Folket skal have direkte indflydelse på alle beslutninger som i dag tages af regering, folketing, regioner og kommuner, og som vedrører den enkelte.

Frihed for familien

Familierne og husstandene skal ikke underlægges statens censur, overvågning og styring, og skal ikke udsættes for statens omfattende muligheder for indgriben i privatlivets fred. Familier og husstande skal have ret til selv at vælge deres levevis.

Frihed for individet

Ægte frihed er fuldstændig selvbestemmelse over egen krop. Det er essentielt at individet har retten til selv at vælge og fravælge tilbud fra staten. Det gælder især på sundhedsområdet omkring medicinering og behandling, hvor individets valg ikke bør kunne afstedkomme begrænsninger i den øvrige livsudfoldelse.

Stk.3. Frihedslisten anerkender at der eksisterer en del uklarhed om hvorvidt Danmarks Riges Grundlov (LOV nr 169 af 05/06/1953) reelt understøtter Danmark som et demokrati:

 • Demokrati er ikke nævnt en eneste gang i Grundloven. 
 • Grundlovens paragraf 2 skriver direkte “Regeringsformen er indskrænket-monarkisk.”.
 • Grundlovens paragraffer 12-14 skriver direkte at regenten har den højeste myndighed, og udøver denne gennem ministrene, er ansvarsfri og fredhellig, samt udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. 

Frihedslisten arbejder for at styreformen i Danmark bliver direkte demokrati, og at der bliver skabt transparens og klarhed omkring Danmarks konstitutionelle status. Derfor vil Frihedslisten arbejde for, at der snarest muligt bliver nedsat en grundlovskommission, som skal udarbejde en ny grundlov for folket og af folket. 

Stk.4. Danmark er ikke en suveræn stat så længe Danmark er medlem af Den Europæiske Union (EU), som til gengæld er den eneste mellemfolkelige myndighed som Danmark formelt nogensinde har afgivet suverænitet til. Det blev gjort via folkeafstemninger i 1972 og 1993 baseret på grundlovens § 20. Frihedslisten vil arbejde for, at den afgivne suverænitet skal tages tilbage fra EU, og at Danmark derfor så snart som muligt får opsagt medlemskabet af EU.  

 

 • 3. Medlemmer. 

Stk.1. Som medlem optages enhver over 15 år, som tilslutter sig partiets formål og politik.

Stk.2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet. 

Stk.3. For nye medlemmer kræves 3 måneders medlemskab for opnåelse af stemmeret og valgbarhed. Dispensation kan kun gives af hovedbestyrelsen. 

Stk.4. Kontingentet fastlægges af partiets årsmøde.

 

 • 4. Årsmødet. 

Stk.1. Årsmødet er Frihedslistens højeste myndighed. Årsmødet afholdes hvert år 

mellem 1. marts og 30. april. 

Stk.2. Årsmødet vedtager og godkender indkomne forslag med simpelt flertal og ved 

håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end der skal vælges, 

foretages altid skriftlig afstemning. 

Stk.3. Alle medlemmer kan deltage i Årsmødet, men kun delegerede har stemmeret. 

Delegerede er: 

– Medlemmer af hovedbestyrelsen. Se også stk. 10.

– Alle folkevalgte i byråd, regionsråd, folketing og Europa-Parlamentet. 

– Delegerede fra lokalafdelinger. 

Stk.4. Hver lokalafdeling kan sende én delegeret for hver 10 medlemmer der har 

betalt kontingent. 

Stk.5. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

– Valg af dirigent. 

– Valg af stemmetællere. 

– Valg af referent. 

– Formandens beretning. 

– Regnskabsaflæggelse og godkendelse af budget. 

– Fastlæggelse af kontingent. 

– Valg af formand. 

– Valg af næstformand. 

– Valg af 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.

– Valg af 3 suppleanter til hovedbestyrelsen.

– Valg af kasserer

– Valg af revisor. 

– Indkomne forslag. 

– Eventuelt. 

Stk.6. Indkaldelse til årsmødet skal ske med min. 4 ugers varsel. 

Stk.7. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse. 

Stk.8. Der kan afholdes ekstraordinært årsmøde, hvis et flertal i hovedbestyrelsen, eller over halvdelen af partiets lokalformænd anmoder herom. 

Stk.9. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 2 måneder efter, en sådan skriftlig 

anmodning er modtaget af hovedbestyrelsen. 

Stk.10. Ved et bestyrelsesmedlems fravær på et årsmøde indtræder 1. suppleant i stedet som den delegerede. Ved flere bestyrelsesmedlemmers fravær på et årsmøde indtræder tilsvarende antal suppleanter begyndende med 1. suppleant, 2. suppleant og så fremdeles. 

 

 • 5. Hovedbestyrelsen. 

Stk.1. Hovedbestyrelsen er partiets daglige ledelse og består af: 

– Formand

– Næstformand

– 3 medlemmer 

Stk.2. Partiets formand, næstformand og alle 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.

Stk.3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, og nedsætter efter behov udvalg til 

varetagelse af opgaver. 

Stk.4. Hovedbestyrelsen har ansvaret for Frihedslistens organisation, og koordinerer 

arbejdet mellem lokalafdelingerne. 

Stk.5. Hovedbestyrelsen har ansvaret for partiets økonomi og budget. 

Stk.6. Hovedbestyrelsen kan efter behov ansætte hjælp til varetagelse af de organisatoriske opgaver. 

Stk.7. Ved et bestyrelsesmedlems fravær på et hovedbestyrelsesmøde indtræder 1. suppleant i bestyrelsen for det pågældende møde. Ved flere bestyrelsesmedlemmers fravær på et hovedbestyrelsesmøde indtræder tilsvarende antal suppleanter begyndende med 1. suppleant, 2. suppleant og så fremdeles. 

Stk.8. Suppleanter indkaldes til alle møder, men har kun stemmeret i tilfælde af at suppleanten indtræder i stedet for et andet bestyrelsesmedlem, ifølge stk. 7.

 

 • 6. Opstilling af kandidater. 

Stk.1. Folketingskandidater vælges af lokalafdelingerne. Alle kandidater skal 

godkendes af hovedbestyrelsen inden opstillingsvalg i lokalafdelinger. 

Stk.2. En eventuel spidskandidat i hver storkreds udpeges af hovedbestyrelsen, i samarbejde med lokalafdelingerne. 

Stk.3. Opstilling af kandidater til regionsråd påhviler hovedbestyrelsen i samarbejde med lokalafdelingerne i de til den enkelte region tilhørende storkredse. 

Stk.4. Opstilling og valg af kandidater til kommunalbestyrelser påhviler lokalafdelingerne. 

Stk.5. Kandidater til Europa-Parlamentet opstilles og vælges på seneste årsmøde før 

valg til dette. 

Stk.6. Personer fra andre partier og lister, der ønsker at indtræde i Frihedslisten,

skal godkendes af hovedbestyrelsen.

 

 • 7. Lokalafdelinger.

Stk.1. Der kan kun oprettes én lokalafdeling i hver kommune. 

Stk.2. Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for lokalafdelingerne. 

Stk.3. Ved uoverensstemmelser mellem en lokalafdelings vedtægter og partiets 

vedtægter har partiets vedtægter forrang. 

Stk.4. En lokalafdelings bestyrelse skal bestå af formand, næstformand og mindst 3 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. 

 

 • 8. Kontingent. 

Stk.1. Kontingentet fastlægges på årsmødet. 

Stk.2. To tredjedele af kontingentet fra betalende medlemmer tilbageføres til lokalafdelingen og udbetales 1.kvartal i det efterfølgende regnskabsår. 

 

 • 9. Økonomi. 

Stk.1. Frihedslistens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk.2. Hovedbestyrelsen er ansvarlig over for årsmødet for budget og regnskab. 

Stk.3. Regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor. 

 

 • 10. Tegningsregel og hæftelse. 

Stk.1. Frihedslisten tegnes udadtil af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. 

Stk.2. Partiet, herunder lokalafdelingerne, hæfter kun for sine forpligtelser med 

sin formue. Hverken bestyrelsesmedlemmer eller partiets enkelte medlemmer 

hæfter personligt for de af partiet eller lokalafdelinger indgåede forpligtelser. 

 

 • 11. Vedtægtsændringer. 

Stk.1. Ændringer af vedtægterne kan kun ændres på årsmødet, og kun såfremt et simpelt flertal stemmer for.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det årsmøde, de vedtages på. 

Stk.3. Vedtægtsændringer kan stilles af både hovedbestyrelse og lokalafdelingerne. 

 

 • 12. Eksklusion. 

Stk.1. Hovedbestyrelsen kan med simpelt flertal ekskludere medlemmer fra partiet i en transparent høringsproces. 

Stk.2. Eksklusionen har omgående virkning. 

Stk.3. Beslutningen kan ikke ankes. 

 

 • 13. Opløsning. 

Stk.1. Opløsning af Frihedslisten kan kun finde sted med 2/3 flertal på to efter hinanden følgende årsmøder, hvoraf den ene skal være det ordinære årsmøde. 

Stk.2. Frihedslistens evt. formue skal i tilfælde af opløsning, anvendes til almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes på årsmødet. 

 

Frihedslistens vedtægter er vedtaget på årsmødet d. 22. april 2023 i Silkeborg.

 

Formandens underskrift: ___________________________

Flemming Blicher

 

Næstformandens underskrift: ___________________________

Lisa Sofia Larsson

 

Hovedbestyrelsesmedlem 1 ___________________________

Charlotte Petersen

 

Hovedbestyrelsesmedlem 2 ___________________________

Karen Predbjørn Klarbæk

 

Hovedbestyrelsesmedlem 3 ___________________________

Jesper Nørgaard

 

Suppleanter til hovedbestyrelsen: 

 

 1. suppleant: Henrik Vendelbo Petersen
 2. suppleant:  Lars Rikart Jensen
 3. suppleant: Charlotte Carlsen

 

Kasserer: Charlotte Petersen

Revisor: Inette Jensen